TERMS AND CONDITIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUD

1. ALGEMENE VOORWAARDEN
2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3. CONTRACTSDUUR; LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST
4. VERZOEKEN / TOESTEMMING
5. HET GELEVERDE
6. DE BESTEMMING
7. OPBOUW VAN HET GELEVERDE
8. STAAT VAN HET GELEVERDE
9. INSPECTIE
10. GEBREK
11. GEBRUIK VAN HET GELEVERDE
12. (OVERHEIDS)VOORSCHRIFTEN EN VERGUNNINGEN
13. ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST VOOR INGANG GEBRUIKSPERIODE
14. EINDE OVEREENKOMST
15. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
16. SCHOONMAAKKOSTEN
17. VERZEKERING
18. EIGENDOMSVOORBEHOUD
19. HOOFDELIJKHEID
20. BETALINGEN EN INCASSOKOSTEN
21. KLACHTEN EN GESCHILLEN
22. VERZUIM EN KOSTEN
23. BOETEBEPALING
24. OVERIGE- EN SLOTBEPALINGEN

TENTWORX

TENTWORX
Tentworx is gevestigd te Huizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32111775, BTW nr. NL815513999B01 Bankrekeningnummer NL26RABO 011496418. Tentworx is een handelsnaam van Bay6 B.V.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst, verkoopovereenkomst en verovereenkomst tussen Tentworx, hierna te noemen: “Leverancier”, en een klant c.q huurder of koper, hierna te noemen “Afnemer” waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, huur-, gebruik- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen
te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten of leveren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten of orders.
2.6. Alle door Leverancier gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt per stuk en of per dienst berekend en geldt allen voor de betreffende overeenkomst.

3. CONTRACTSDUUR; LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

3. CONTRACTSDUUR; LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST
3.1. De overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer komt tot stand op het moment dat Afnemer akkoord gaat met de offerte of aanbieden en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2. Indien Leverancier gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.
3.3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen en wenst Afnemer hiervan af te wijken dan dient de Afnemer Leverancier daarvan vooraf schriftelijk te informeren. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.4. Levering geschiedt af bedrijf van Leverancier. De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.
3.5. Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.6. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en eventuele andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor de Afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.10. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.
3.11. Indien Leverancier met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4. VERZOEKEN / TOESTEMMING

4. VERZOEKEN / TOESTEMMING
4.1. Indien Leverancier of Afnemer na ondertekening van de overeenkomst een afwijking en/of aanvulling van deze overeenkomst verlangt, dient Leverancier of Afnemer zijn verzoek voor deze afwijking en/of aanvulling schriftelijk in te dienen bij de andere partij.

5. HET GELEVERDE

5.1. De door Leverancier te leveren zaken worden te allen tijde beschouwd als roerende zaken.
5.2. De bedoeling van partijen bij de huur van de roerende zaken [hierna: “het geleverde”] betreft tijdelijke huur.
5.3. Onder het geleverde zijn mede begrepen de in, aan- en rond het geleverde aanwezige installaties en voorzieningen, door Leverancier aangebracht ten behoeve van het geleverde, ook voor zover deze in de bij deze overeenkomst als bijlage toe te voegen door partijen geparafeerd document “overdracht van Leverancier aan Afnemer” en / of document “overdracht van Leverancier aan Afnemer” niet zijn opgenomen.
5.4. Indien en voor zover in enige bepaling van deze overeenkomst de toestemming van Leverancier of Afnemer wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.
5.5. Een door Leverancier of Afnemer gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Leverancier of Afnemer is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

6. DE BESTEMMING

6. DE BESTEMMING
6.1. Afnemer mag het geleverde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken.

7. OPBOUW VAN HET GELEVERDE

7. OPBOUW VAN HET GELEVERDE
7.1. Afnemer bepaalt de plaats waar het geleverde wordt opgebouwd. Afnemer onderzoekt of en staat ervoor in dat het geleverde op de plaats van opbouw veilig en zonder schade aan eigendommen van Afnemer of derden en / of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht.
7.2. Afnemer licht Leverancier in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en anderenwerken op, boven of in de grond.
7.3. Afnemer verklaart dat Leverancier hem erop geattendeerd heeft dat met betrekking tot de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op, boven of in de grond, Afnemer zich onder meer kan verstaan met “KLIC” voor informatie, o.a. via www.kadaster.nl. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot enige informatie door het kadaster of “KLIC”
verstrekt.
7.4. Afnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor leidingen, kabels, grondwerken, etc. die aanwezig zijn op of boven de locatie waarop het geleverde dient te worden opgebouwd, of in de grond waarop het geleverde dient te worden opgericht. Afnemer vrijwaart Leverancier voor iedere door de Leverancier aangerichte schade.
7.5. Het terrein waarop het geleverde dient te worden opgebouwd, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Leverancier kan van Afnemer verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Afnemer aangewezen locatie Leverancier ongeschikt en / of onveilig en / of niet zonder risico voor schade aan het geleverde, eigendommen van derden of personen voorkomt. Op het niet gebruik maken door Leverancier van deze bevoegdheid kan Afnemer zich niet jegens Leverancier beroepen.
7.6. Afnemer staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het leveren, opbouw en/of monteren van het geleverde door Leverancier, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed is te berijden, ook voor (zware) vrachtwagens. Naast de opbouwplaats van het geleverde moet ruimte beschikbaar zijn voor de transportmaterialen van Leverancier (auto’s, aanhanger,
vrachtwagens etc.). Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door Afnemer getroffen en komen geheel voor zijn rekening.
7.7. Afnemer stuurt tijdig een duidelijke routebeschrijving met een gedetailleerde situatieschets, waaruit blijkt waar Leverancier het geleverde dient te plaatsen.

8. STAAT VAN HET GELEVERDE

8. STAAT VAN HET GELEVERDE
8.1. Het geleverde evenals alle daarbij behorende roerende zaken worden bij aanvang van de huur opgeleverd en door Afnemer aanvaard in de staat zoals opgenomen in het document “overdracht van Leverancier aan Afnemer”, althans de staat waarin het zich dan bevindt. Mocht er bij aanvang van de overeenkomst geen document “overdracht van Leverancier aan Afnemer” zijn opgemaakt, dan wordt het geleverde geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die Afnemer mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de overeenkomst betrekking heeft.

9. INSPECTIE

9. INSPECTIE
9.1. Afnemer is verplicht het geleverde vóór ondertekening van het document “Leveringsbon” of “Pakbon” grondig te inspecteren om na te gaan of het geleverde geschikt is of door Afnemer geschikt kan worden gemaakt voor de bestemming die Afnemer daar aan wil geven. Gaat Afnemer daartoe niet over, dan komt dat volledig voor rekening en risico van Afnemer. Leverancier is enkel gehouden Afnemer op de hoogte te stellen van bij Leverancier bekende gebreken waarvan deze weet dat die aan de geschiktheid afbreuk zouden kunnen doen. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken, die Leverancier niet kende en niet behoorde te kennen.

10. GEBREK

10.1. Er is sprake van een gebrek aan het geleverde als het geleverde gezien de staat of gezien een eigenschap niet aan Afnemer het genot kan verschaffen dat Afnemer daarvan bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten.

11. GEBRUIK VAN HET GELEVERDE

11. GEBRUIK VAN HET GELEVERDE
11.1. Indien voor oprichting, gebruik of plaatsing van het geleverde toestemming nodig is van een derde, draagt Afnemer tijdig zorg voor de verkrijging van deze toestemming. Van de toestemming doet hij Leverancier schriftelijk blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor rekening en risico van Afnemer. Indien Afnemer aan Leverancier van enige toestemming niet doet blijken, mag Leverancier ervan uitgaan dat geen toestemming van een derde nodig is. Indien Leverancier schade lijdt of kosten moet maken ten gevolge van ten tijde van de oprichting van het geleverde niet verleende toestemmingen van derden, is Afnemer gehouden deze schade of kosten aan Leverancier te vergoeden.
11.2. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen, geplaatst houden of verwijderen van het geleverde, in welke zin dan ook, komen geheel voor rekening en risico van Afnemer. Eventuele door Leverancier voldane vergoedingen worden voor rekening van Afnemer gebracht, ook indien dit niet specifiek is overeengekomen in de huurprijs, waarborgsom of vergoeding voor levering van bijkomende diensten.

11.3. Afnemer zal het geleverde gedurende de gehele duur van de overeenkomst daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de bestemming. Afnemer zal hierbij rekening houden met bestaande rechten van derden, verplichtingen jegens derden en van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen.
11.4. Afnemer zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars en al datgene dat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
11.5. Afnemer zal de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen die door of namens Leverancier gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het geleverde. Hiertoe behoren onder meer aanwijzingen met betrekking tot gebruik, onderhoud, aanzien en (brand)veiligheid.
11.6. Het is Afnemer niet toegestaan zelf wijzigingen te brengen aan het geleverde zonder dat met Leverancier vooraf en schriftelijk over een te komen.
11.7. Leverancier heeft het recht om met betrekking tot door Afnemer gewenste veranderingen of toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze.
11.8. Indien door Afnemer aangebrachte zaken in verband met onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of verwijdering van het geleverde bij het einde van de huurperiode, door Leverancier of derden moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering voor rekening en risico van Afnemer komen, zulks ongeacht of Leverancier voor het aanbrengen van de betreffende
zaken toestemming heeft verleend.
11.9. Door Afnemer al dan niet met toestemming van Leverancier aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het geleverde.
11.10. Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens Afnemer aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het einde van de huur door Afnemer ongedaan zijn gemaakt.
11.11. Afnemer mag uitsluitend verlichting aanbrengen in het geleverde met behulp van elektrische, geaarde, aantoonbaar Europees goedgekeurde verlichting.
11.12. Afnemer zal – indien van toepassing – brandblusvoorzieningen, vluchtwegen, nooddeuren, noodverlichting en alle overige veiligheidsvoorzieningen in het geleverde te allen tijde vrij houden.
11.13. Leverancier kan Afnemer de toegang tot het geleverde weigeren indien Afnemer op het moment dat deze het geleverde voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de
huuringangsdatum en de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Afnemer.
11.14. De Afnemer is zich bewust dat het geleverde niet geëigend is voor gebruik bij extreme weersomstandigheden. De Afnemer is verplicht bij voor en tijdens extreme weersomstandigheden (zoals ondermeer bij (verwachting van) hevige regenval, wind(vlagen) van windkracht 5 en daarboven, hagel, sneeuw, vorst, onweer (voorzorg)veiligheidsmaatregelen te treffen en in overleg te
treden met Leverancier over verantwoord gebruik van het geleverde.
11.15. Ter voorkoming van instortingsgevaar in verband met sneeuw gelegen op het geleverde dient de Afnemer bij (verwachtte) sneeuwval onmiddellijk verwarmingstoestellen in het geleverde te laten plaatsen en in te schakelen ter voorkoming van bevriezing en zodanig dat volledig ontdooiing gegarandeerd is.
11.16. Afnemer zal zich bij gebruik voortijdig informeren over de weersverwachtingen. In geval van (verwachting van) extreme weersomstandigheden heeft Leverancier het recht en de bevoegdheid het geleverde niet te plaatsen, of eerder dan in de overeenkomst of anderszins overeengekomen af te breken, indien de situatie onveilig of onwerkbaar is, waarbij de beoordeling van de situatie door Leverancier door Afnemer als bindend wordt aanvaard. Voorkomende situaties geven geen aanleiding tot enige vorm van reclamaties, restituties, korting, of opschorting of beëindiging van de overeenkomst. In voorkomende gevallen vrijwaard Afnemer de Leverancier ook tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen overheidsinstanties, bezoekers, gebruikers, klanten van Afnemer.
11.17. Leverancier is te allen tijde bevoegd om het geleverde te betreden.
11.18. Leverancier behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de evacuatie van het geleverde en of de annulering van een evenement in het geleverde te eisen. Waar dit optreedt als gevolg van gezondheids- en veiligheidsoverwegingen aanvaardt de Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade of gevolgschade dan ook. Voorkomende situaties geven geen aanleiding tot enige vorm van reclamaties, restituties, korting, of opschorting of beëindiging van de overeenkomst. In voorkomende gevallen vrijwaard Afnemer de Leverancier tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen overheidsinstanties, bezoekers, gebruikers, klanten van Afnemer.
11.19. Het door Leverancier niet tijdig aan Afnemer ter beschikking stellen van het geleverde c.q. het niet tijdig door Leverancier verwijderen van het geleverde bij Afnemer of het anderszins door Leverancier niet tijdig nakomen van verplichtingen jegens Afnemer, zal aan Leverancier niet kunnen worden toegerekend, indien zulks het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van Leverancier zijn gelegen of anderszins niet voorzienbaar zijn. Als zodanig hebben in elk geval te gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en / of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van Afnemer of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting, blokkade en overheidsmaatregelen.
11.20. Het is Afnemer niet toegestaan
– aan het geleverde constructieve wijzigingen aan te brengen;
– aan het geleverde veranderingen of wijzigingen aan te brengen, het geleverde te beplakken, beschilderen of anderszins te bewerken, schade aan het geleverde toe te brengen door rondgestrooide versieringen zoals serpentine, confetti of andere vervuilers, al dan niet door
toedoen van derden aanwezig in het geleverde;
– aan het geleverde te zagen, spijkeren, knippen, plakken, snijden, bespuiten etc.;
– in, op, aan of in de directe omgeving van het geleverde milieugevaarlijke zaken te hebben;
– het geleverde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt, schade aan het geleverde kan ontstaan of het aanzien van het geleverde kan worden geschaad;
– om voorwerpen die zwaarder zijn dan 2 kilogram in het geleverde op te hangen, tenzij de Leverancier hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.
– hittebronnen te plaatsen onder/ in of in de nabijheid van het geleverde. Onder hittebron wordt ondermeer, maar niet uitputtend, verstaan: barbecues, fornuizen en kooktoestellen, fakkels, vuurkorven; Voor het verwarmen van het geleverde is Afnemer verplicht schriftelijk toestemming aan Leverancier te vragen en uitsluitend gebruik te maken van apparatuur die Leverancier schriftelijk heeft voorgeschreven of die schriftelijk door Leverancier is goedgekeurd;
11.21. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent Leverancier geen toestemming voor veranderingen en toevoegingen die Afnemer wenst aan te brengen, indien deze bij het einde van de huur niet zonder schade aan het geleverde en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of wanneer deze veranderingen en toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het geleverde, dan wel wanneer het huurgenot niet wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van de zijde van de Leverancier zich daartegen verzetten.
11.22. Behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van Leverancier is het Afnemer niet toegestaan het geleverde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, of wel de huur- of gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
11.23. Leverancier is gerechtigd om foto’s te maken van het geleverde op de locatie van Afnemer en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden, zonder dat Leverancier daarvoor enige vergoeding aan Afnemer verschuldigd is.

11.24. Leverancier levert het geleverde ontruimd, vrij van gebruik, behoorlijk schoongemaakt en onder afgifte van alle zaken die zich in, op, aan, naast of onder het geleverde bevinden en aan het geleverde c.q. de Leverancier toebehoren, aan Leverancier. Afnemer is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het geleverde zijn aangebracht, op eigen kosten te verwijderen. De niet verwijderde zaken worden op kosten van Afnemer verwijderd.

12. (OVERHEIDS)VOORSCHRIFTEN EN VERGUNNINGEN

12. (OVERHEIDS)VOORSCHRIFTEN EN VERGUNNINGEN
12.1. Voor aanvang van de overeenkomst en tijdens het gebruik van het geleverde dient Afnemer zelf te onderzoeken of het geleverde geschikt is voor de bestemming die de Afnemer aan het geleverde wil geven. Indien op grond van overheidsvoorschriften of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties bij aanvang van de overeenkomst of op een later tijdstip in, op of aan het geleverde wijzigingen of voorzieningen nodig zijn in verband met de bestemming die Afnemer aan het geleverde wil gegeven of heeft gegeven, dient Afnemer zulks onmiddellijk –bij voorkeur schriftelijk- te melden aan Leverancier, zodat Leverancier kan bezien of en, zo ja, wanneer Leverancier deze wijzigingen of voorzieningen kan aanbrengen of doen aanbrengen. Alsdan zullen de kosten van de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, volledig voor rekening van de Afnemer worden gebracht.
12.2. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder gebruiksvergunningen in verband met de bestemming van het geleverde. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Afnemer.
12.3. Indien aan, in of op het geleverde in verband de daaraan te geven bestemming, wijzigingen of voorzieningen noodzakelijk zijn, is Afnemer eveneens ervoor aansprakelijk dat bij de uitvoering van die werkzaamheden wordt voldaan aan ter zake door de overheid of andere daartoe bevoegde instanties gestelde of te stellen eisen. Afnemer draagt de verantwoordelijkheid dat blijvend aan de vereisten van afgegeven of af te geven vergunningen wordt voldaan. Leverancier vrijwaart Afnemer derhalve niet tegen (overheids)bevelen tot nader onderzoek of tot het treffen van maatregelen.
12.4. Wanneer bij aanvang van de overeenkomst een milieuonderzoek is ingesteld ter zake van het terrein waarop het geleverde wordt of is geplaatst, en tijdens de duur van de overeenkomst of direct na de beëindiging van de overeenkomst – bij een gelijkwaardig onderzoek – onder, in, aan of rondom het geleverde hogere concentraties van een of meer stoffen dan die waarop het eerder onderzoek betrekking had, worden aangetroffen, dan dient de Afnemer uit de verontreiniging voortvloeiende schade aan het geleverde te vergoeden en is Afnemer ten opzichte van Leverancier aansprakelijk voor kosten die verband houden met het opheffen van die verontreiniging of het
treffen van maatregelen. Afnemer vrijwaart Leverancier ter zake tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen overheidsinstanties.
12.5. Weigering of intrekking van enige vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de overeenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen Leverancier.
12.6. Leverancier vrijwaart Afnemer niet tegen (overheids)bevindingen tot nader onderzoek of het treffen van maatregelen.

13. ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST VOOR INGANG HUURPERIODE

13. ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST VOOR INGANG HUURPERIODE
13.1. Annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk tegen betaling van de onderstaande annuleringskosten bij annulering uiterlijk:
acht weken voor de overeengekomen datum van opbouw: 20% van de overeengekomen huurprijs;
vier weken voor de overeengekomen datum van opbouw: 40% van de overeengekomen huurprijs;
twee weken voor de overeengekomen datum van opbouw: 50% van de overeengekomen huurprijs.
13.2. Leverancier is gerechtigd om de annuleringskosten te verrekenen de aanbetaling(en) die door de Afnemer zijn verricht.
13.3. Leverancier is gerechtigd de kosten van annulering te verrekenen met betalingen die Afnemer reeds aan Leverancier heeft verricht.

14. EINDE OVEREENKOMST

14. EINDE OVEREENKOMST
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal Afnemer het geleverde bij het einde van de overeenkomst of bij het einde van het gebruik van het geleverde, aan Leverancier opleveren in de staat die bij aanvang van de huur in het document “overdracht van Leverancier aan Afnemer” is beschreven. De staat van het geleverde bij het einde van de overeenkomst of het einde van het gebruik van het geleverde, wordt door Afnemer en Leverancier tezamen opgetekend in het document “overdracht van Afnemer aan Leverancier”.
14.2. Mocht bij aanvang van de huur geen document “Leverbon of Pakbon” of anderszins een document van oplevering van het geleverde zijn opgemaakt, dan wordt het geleverde door Afnemer bij het einde van de overeenkomst of bij het einde van het gebruik aan Leverancier opgeleverd in de staat die Leverancier mag verwachten van een goed onderhouden producten waarop de overeenkomst betrekking heeft, zonder gebreken en behoudens normale slijtage en veroudering.
14.3. Bij discussie over de staat van het geleverde bij aanvang van de huur wordt Afnemer verondersteld het geleverde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.
14.4. Afnemer staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het demonteren en verwijderen van het geleverde door Leverancier, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed is te berijden, ook voor (zware) vrachtwagens. Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door Afnemer getroffen en komen geheel voor zijn rekening.
14.5. Indien Afnemer het gebruik van het geleverde ontijdig heeft beëindigd is Leverancier gerechtigd zich op kosten van Afnemer toegang tot het geleverde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat Afnemer enig recht op schadevergoeding heeft.
14.6. Indien Afnemer het geleverde niet uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode ter afbouw wederom in het bezit van Leverancier brengt is Afnemer aan Leverancier een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding voor bijkomende levering van diensten, onverminderd Leveranciers aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten over de tijd die voor Leverancier met het wederom in bezit krijgen van het geleverde is gemoeid (de tijd van afbouw daarin begrepen), gerekend vanaf de datum van het einde van de overeenkomst.
14.7. Leverancier is bevoegd de overeenkomst –geheel of gedeeltelijk- te ontbinden, indien de Afnemer, na daartoe in gebreke te zijn gesteld en nakoming binnen redelijke termijn uitblijft, zijn verplichtingen jegens de Leverancier niet nakomt.
14.8. Leverancier is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de Afnemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Afnemer van toepassing wordt verklaard of indien Afnemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt aan een derde.
14.9. Bij surseance van betaling, faillissement, Wet schuldsanering natuurlijke personen, overdracht of staking van (het bedrijf van) Afnemer, is Leverancier gerechtigd onmiddellijk het geleverde weer in zijn bezit te brengen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Afnemer.

15. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

15. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
15.1. Afnemer neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het geleverde, zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, sneeuw, storm, vorst of enige andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen, vloeistoffen, kleurstoffen ed. Afnemer dient Leverancier terstond op de hoogte stellen indien zich een dergelijke schade of gebeurtenis voordoet
of dreigen voor te doen.
15.2. Afnemer is jegens de Leverancier aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het geleverde tenzij Afnemer bewijst hem geen nalatigheid valt te verwijten.
15.3. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen boetes die Leverancier worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Afnemer.
15.4. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de overeenkomst.
15.5. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de personen, gasten, gebruikers of goederen van de Afnemer of van derden welke al dan niet aanwezig zijn in of rond het geleverde. Afnemer vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van die derden.
15.6. Afnemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door Afnemer aangebrachte voorzieningen en veranderingen.
15.7. Leverancier is niet aansprakelijk voor belemmeringen in het gebruik van het geleverde die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat Afnemer zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.
15.8. In geen geval zal Leverancier, haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiend uit
het gebruik van het geleverde, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van het geleverde.
15.9. Omdat in sommige gemeenten, provincies of landen de (gedeeltelijke) uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade zoals omschreven niet is toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Leverancier in dergelijke gebieden voor dergelijke schade beperkt zijn tot hetgeen lokaal wettelijk en maximaal is toegestaan.

16. SCHOONMAAKKOSTEN

16. SCHOONMAAKKOSTEN
16.1. Indien Leverancier bij het ophalen van het geleverde vaststelt dat het geleverde niet voldoende is schoongemaakt is Leverancier gerechtigd de kosten van schoonmaak bij Afnemer in rekening te brengen en op Afnemer te verhalen. Het is afnemer niet toegestaan het geleverde te (doen laten) reinigen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Leverancier.

17. VERZEKERING

17. VERZEKERING
17.1. De zaken die Leverancier aan Afnemer verhuurt zijn vanaf het moment dat deze bij Afnemer zijn geplaatst of afgeleverd niet verzekerd. Afnemer is verplicht een toereikende verzekering af te sluiten voor diefstal van en schade ontstaan aan het geleverde vanaf de aflevering van het geleverde door Leverancier aan Afnemer tot en met het moment dat Leverancier het geleverde weer tot zich neemt.
17.2. Afnemer is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die schade dekt die derden zouden kunnen lijden door het gebruik van het geleverde (en daarbij horende accessoires).

18. EIGENDOMSVOORBEHOUD

18. EIGENDOMSVOORBEHOUD
18.1. Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Door Leverancier geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel of onderpand worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere
wijze te bezwaren.
18.2. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.
18.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
18.4. De Afnemer verplicht zich om bij eigen opslag of bewaring de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, opslag- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
18.5. Voor het geval Leverancier de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

19. HOOFDELIJKHEID

19. HOOFDELIJKHEID
19.1. Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Afnemer hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Leverancier aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
19.2. De verbintenissen uit de overeenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van Afnemer betreft, hoofdelijk.

20. BETALINGEN EN INCASSOKOSTEN

20. BETALINGEN EN INCASSOKOSTEN
20.1. Een aanbetaling van 50% van de prijs dient binnen zeven dagen na totstandkoming van overeenkomst te worden betaald. De overige 50% dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier is aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te
factureren.
20.2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
20.3. Indien de Afnemer in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur dan is Leverancier gerechtigd de incassokosten in rekening te brengen en de vordering op Afnemen aan een incassobureau uit handen te geven.
20.4. Leverancier heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
20.5. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

20.6. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Leverancier verschuldigde.
20.7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt zoals omschreven in de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
20.8. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

21. KLACHTEN EN GESCHILLEN

21. KLACHTEN EN GESCHILLEN
21.1. Op de overeenkomst en deze “Algemene Huurvoorwaarden” is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Noord Holland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarop te beslissen. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de (bevoegde) Nederlandse rechter.

21.2. Afnemer zal wensen en klachten schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen dient de Afnemer de wens of klacht zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk te bevestigen.

22. VERZUIM EN KOSTEN

22. VERZUIM EN KOSTEN
22.1. Het verzuim van een der partijen treedt in nadat de ene partij de nalatige partij schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en aan deze sommatie binnen de gestelde termijn geen gehoor is gegeven.
22.2. In alle gevallen waarin Leverancier een ingebrekestelling, een sommatie of een exploot aan Afnemer doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen Afnemer om deze tot nakoming van de overeenkomst of tot ontruiming en ter beschikking stelling van het geleverde te dwingen, is Afnemer verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Leverancier te voldoen.
22.3. Vanaf de dag van verzuim tot aan de dag der algehele betaling, is de Afnemer over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd aan Leverancier.

23. BOETEBEPALING

23. BOETEBEPALING
23.1. Indien Afnemer zich, na door Leverancier behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de overeenkomst en de in deze algemene huurvoorwaarden opgenomen voorschriften, verbeurt Afnemer aan Leverancier, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van 20% van de totale huursom per dag voor elke dag dat Afnemer in verzuim is. In
dit verband geldt een gedeelte van een dag als een volle dag. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding.

24. OVERIGE- EN SLOTBEPALINGEN

24. OVERIGE- EN SLOTBEPALINGEN
24.1. De “Algemene Huurvoorwaarden” zijn met volledige uitsluiting van eventuele (algemene) voorwaarden van Afnemer, van toepassing.
24.2. Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht blijken, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en “Algemene Voorwaarden.” onverlet.
24.3. Leverancier behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en deze wijzigingen op onze website (www.tentworx.nl/algmene-voorwaarden) te plaatsen. Indien wijzigingen optreden zal Leverancier waar mogelijk direct schriftelijk melding maken van aanpassingen van de voorwaarden en deze te deponeren bij de KvK. Het is echter ook de verantwoordelijkheid van de Afnemer de voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Het voortzetten van de overeenkomst, en het gebruik van het geleverde nadat aanpassingen zijn gemaakt houdt acceptatie door Afnemer van die wijzigingen in.